Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to druga obok karty podatkowej uproszczona forma opodatkowania firm. Ryczałt jako forma rozliczania się z dochodów z Urzędem Skarbowym jest atrakcyjna, gdyż nie trzeba prowadzić Księgi Przychodów i Rozchodów. Oznacza to, mniejszą ilość potrzebnych dokumentów.

Podatek w tym przypadku płaci się jako procent wyłącznie od przychodów, a nie jak to ma miejsce w przypadku KPiR od dochodu, czyli różnicy przychodu i kosztów.

Ryczałtem mogą być opodatkowane również wszelkie przychody z najmu, podnajmu i dzierżawy rzeczy ruchomych, które należą do składników majątku firmy, uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie dotyczy to najmu nieruchomości należących do majątku firmy.

Kto może zostać ryczałtowcem?

Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego może wybrać podatnik, który:

1. W roku poprzedzającym rok podatkowy:
- uzyskał przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub

- uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,

2)  rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystał z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Jeżeli działalność rozpoczynasz w trakcie roku, należy zawiadomić urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania o wyborze opodatkowania ryczałtem, najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem działalności, najpóźniej niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeśli w trakcie roku Twój przychód przekroczy równowartość 150 000 euro, musisz przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych od początku następnego roku podatkowego. Do końca roku, w którym przekroczyłeś limit, rozliczasz się dalej jako ryczałtowiec.

Ryczałtowiec nie musi co roku informować US o wybranej formie opodatkowania. Jeżeli w następnym roku do 20 stycznia nie wybierzesz innej formy opodatkowania US uzna, że nadal zamierzasz rozliczać się w formie ryczałtu.

Z podatku dochodowego (wliczając w to ryczałt) zwolnione są m.in. następujące przychody:

  1. z tytułu wynajmu osobom przebywającym na wypoczynku do 5 pokoi gościnnym wraz z wyżywieniem, znajdującym się w budynkach mieszkalnych na terenach wiejskich (Agroturystyka),
  2. przychody kapitałowe ze sprzedaży akcji, obligacji, lokat bankowych,
  3. dotacje, subwencję i dopłaty otrzymane z PFRON przez zakład pracy chronionej.

Nie wszystkie rodzaje działalności można rozliczać korzystając z ryczałtu. W kolejnym artykule przedstawię jakie rodzaje działalności są wyłączone z ryczałtu.

Ten artykuł znaleziono w Google dzieki tym słowom kluczowym:

  • ryczłt ewidencjonowany
  • przychód ewidencjonowany

Zostaw odpowiedź

Why ask?

More in Działalność gospodarcza, Podatki (26 of 41 articles)


Własna działalność gospodarcza to dla wielu osób najlepszy sposób na zaistnienie na rynku pracy. Sytuacja z rejestracją działalności gospodarczej była ...