Czym jest działalność gospodarcza?

Definicję działalności gospodarczej można znaleźć w przepisach prawnych, szczególności w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku od towarów i usług, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Niestety w każdej ustawie działalność gospodarcza jest inaczej interpretowana.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.


art. 2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku, Nr 173, poz. 1807;

Definicja ta uwzględnia rodzaje wykonywanych czynności, a także to w jaki sposób jest ona zorganizowana.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Działalnością gospodarczą jest działalność zarobkową (wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin i złoż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych) prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, 2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności, 3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W tym przypadku działalność gospodarczą określana jest jako działalność, która jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, chociaż niekoniecznie zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli uzyskiwane z niej przychody ustawa podatkowa zalicza do przychodów z działalności gospodarczej.

Ustawa o podatku od towarów i usług

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności: 1) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 2) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich; 3) wymienione w poprzednim punkcie zasady stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Ta definicja działalności gospodarczej była wzorem dla definicji działalności gospodarczej PIT pomimo występujących różnic np.: osoba prowadząca działalność gospodarczą VAT może rozliczać się z PIT-u jako osoba nie prowadząca działalności gospodarczej.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

 • osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (czyli zarejestrowaną np. w ewidencji działalności gospodarczej),
 • twórcę i artystę (posiadającego status twórcy nadany przez ministerialna komisję),
 • osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

W tym przypadku wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, taka interpretacja ma miejsce tylko w przypadku przepisów zusowskich.

Ponieważ istnieje kilka definicji działalności gospodarczej należy pamiętać, aby wykorzystać odpowiednią w zależności od okoliczności.

Ten artykuł znaleziono w Google dzieki tym słowom kluczowym:

 • pojęcie działalności gospodarczej
 • definicja działalności gospodarczej
 • pojęcie działalności gospodarczej definicja
 • koszty działalności gospodarczej definicja
 • działalność handlowa definicja
 • Definicje działalności gospodarczej
 • co nie jest działalnością gospodarczą
 • co nie jest działalnościa gospodarczą według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Odpowiedzi: 5 do wpisu “Czym jest działalność gospodarcza?”

 1. EWA S pisze:

  Witam!
  Jaki jest termin dla Mazowieckiego składania wniosków o dotację UE.
  Kiedy lepiej starać się o dotację z UE, a kiedy z UP?
  Jaki jest czas rozpatrywania wniosku?

  Chodzi o otworzenie niewielkiego papiernika, brakuje takich w okolicy.
  (Warszawa).

  Będę dozgonnie wdzięczna za informację.
  Pozdrawiam.

  • Witaj Ewo.

   Prawdopodobny termin naboru wniosków na Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości to czerwiec/lipiec 2011 (bynajmniej tak było w 2010 roku). Zatem daję Ci to pewien czas na wypełnienie wniosku, napisanie biznes planu.
   Dotacja z RPO możliwa jest do kwoty 8 mln złotych, jednak już na początku musisz posiadać pewną kwotę.
   Więcej informacji na stronie mazovia.eu.

   Dofinansowanie z Urzędu Pracy jest łatwiej uzyskać, ze względu na niższą dotację w kwocie ok. 19 200 zł w 2010 roku (w 2011 możliwa jest nieznaczna podwyżka). Warunki jakie stawiają Urzędy Pracy są różne.
   Po pierwsze musisz być bezrobotna, jeśli w ciągu ostatnich 6/12 miesięcy odmówiłaś skierowaniu na staż/pracę nie dostaniesz dofinansowania.
   Po drugie poprawnie wypełniony wniosek + biznes plan.
   Po trzecie zabezpieczenie. Musisz posiadać zabezpieczenie w postaci poręczyciela zarabiającego średnią krajową, własne środki finansowe na lokacie lub inne.
   Po czwarte – minimum przez rok musisz prowadzić działalność gospodarczą.


   Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu biznes planu do Urzędu Pracy napisz do mnie, posiadam już doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania z tego źródła.

   Pozdrawiam.

 2. Ewa pisze:

  Jestem naprawdę bardzo wdzięczna za odpowiedź Panie Bartłomieju, dlatego też – szczerze dziękuję.

  Jak najbardziej napiszę w najbliższych dniach, bo chcę aby biznes plan był poparty przez kogoś doświadczonego – ja dopiero raczkuję w tym temacie.
  Cieszę się, że trafiłam na kogoś kto może pomóc (i naturalnie rozumiem, że nie jest to pomoc bezpłatna).

  Dziękuję raz jeszcze, teraz już wiem jakie poczynić dalej kroki.

  EWA S.

 3. Łukasz pisze:

  Witam,

  Chcę założyć jednoosobową działalność gospodarczą i nie wiem czy przysługuje mi niższy ZUS. Moja sytuacja:
  - W ubiegłym roku byłem wspólnikiem spółki jawnej (przez okres 5 miesięcy) dodam, że nie było żadnego przychodu, a spółka już nie istnieje;
  - Przez te pięć miesięcy płaciłem normalny ZUS (jako wspólnik s.j. nie mogłem skorzystać z preferencyjnego);

  Moje pytanie:
  Czy w takiej sytuacji, gdy wcześniej nie płaciłem niższego ZUS’u (zgodnie z ustawą nie mogłem jako wspólnik s.j.) mogę teraz taki płacić zakładając jednoosobową działalność gospodarczą?

  PARADOKS: Mając spółkę jawną nie mogłem płacić mniejszego ZUS’u, choćbym nawet chciał… a zakładając teraz jednoosobową działalność muszę płacić wyższy ZUS, bo przecież nie minęło 5 lat od zamknięcia spółki jawnej.

  Mylę się?
  Pozdrawiam

Zostaw odpowiedź

Why ask?